.

Søg på adoptionssider

torsdag den 28. maj 2009

Folketinget har vedtaget ændring af adoptionsloven mhp. tvangsadoptioner

Resumé af lovforslaget: Det foreslås at udvide adgangen til adoption uden samtykke, så der i særlige situationer kan ske adoption uden samtykke navnlig af børn under 1 år og af børn, der har været anbragt uden for hjemmet i mindst 3 år, hvis forældrene varigt vil være ude af stand til at varetage omsorgen for barnet. Lovforslaget indebærer endvidere, at kravene for godkendelse til adoption af henholdsvis danske og udenlandske børn gøres ensartede, herunder ved at gøre det adoptionsforberedende kursus obligatorisk for alle ansøgere, der ønsker godkendelse til adoption, med henblik på at sikre, at der sker en udskillelse af de bedst mulige adoptanter. Med lovforslaget gøres det endvidere muligt for en kvinde at adoptere sin registrerede partners barn allerede fra fødslen, hvis barnet er blevet til ved kunstig befrugtning med anonym donorsæd, og partnerne boede sammen på tidspunktet for den kunstige befrugtning. Det foreslås endvidere, at aldersgrænsen for meddelelse af bevilling til adoption i disse situationer nedsættes fra 25 år til 18 år.

Forslaget blev vedtaget med 107 stemmer imod 2. Ingen stemte blankt, 70 var fraværende.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Related Posts with Thumbnails